Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015 - 13:47
Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και ειδικότερα: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 34 β) Τις διατάξεις του άρθρου 57 γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α΄/2004). 3. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66Α΄/31.3.2011). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΟΥ και Τοπικών Γραφείων». 6. Τις…
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από την άσκηση των επαγγελμάτων: α) «ομοιοπαθητικός», β) «ασκών εναλλακτικές θεραπείες», γ) «ψυχοθεραπευτής» και δ) «λογοπαθολόγος- λογοθεραπευτής» από άτομα που δεν έχουν την ιατρική ιδιότητα. Σε απάντηση υπομνημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) ορίζονται τα εισοδήματα που αποκτώνται από υπηρεσίες ελευθέριου  επαγγέλματος, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτά του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας κ.λπ. 2. Κατά την πάγια θέση της διοίκησης κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των ελευθέριων επαγγελμάτων είναι η παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών από…
Έχοντας υπόψη: 1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν: α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36, β) της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ και της παραγράφου 11 του άρθρου 38, γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64. 2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/2012 (ΦΕΚ 565Β΄/ 2.3.2012). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄/5.1.1989), περί αποδεικτικών εισπράξεως. 4. Το Π.Δ.…
Σε απάντηση του από 7/3/2013 αιτήματός σας με το οποίο ζητάτε διευκρινίσεις σε θέματα αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών από τις Κλινικές και τα θεραπευτήρια, σας ενημερώνουμε τα εξής: 1. Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) ο επιτηδευματίας που διατηρεί κλινική ή θεραπευτήριο υποχρεούται να τηρεί βιβλίο ασθενών και βιβλίο μεριδολογίου γιατρών φυσικών προσώπων. Επιπλέον με τις διατάξεις της περίπτωσης ια΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου τηρεί βιβλίο επίσκεψης ασθενών για τους εξωτερικούς ασθενείς που παρέχει τις υπηρεσίες του. 2.…
Σχετ.: Η από 13.2.2013 αίτησή σας. Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας και κατά το μέρος που άπτεται των  αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με την ισχύ η μη των εγκυκλίων  ΠΟΛ.1107/17.5.1991, ΠΟΛ.1255/14.12.1999 και ΠΟΛ.1138/28.11.2007, στα πλαίσια της  εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), μετά την 1.1.2013, θέτουμε υπόψη  σας τα ακόλουθα: 1. Όσον αφορά το χρόνο και τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, στην  περίπτωση που αναφέρετε στη σχετική αίτησή σας, εφόσον το υπόψη ιατροτεχνολογικό  υλικό (χειρουργικά εργαλεία μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές επεμβάσεις,  τεχνητά μοσχεύματα συμπεριλαμβανομένων και ενδοφακών κ.λπ.), αποστέλλεται στα  νοσοκομεία ή τις ιδιωτικές κλινικές, με…
Με αφορμή αίτημα της Ένωσης σας, αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της  έκδοσης τιμολογίου σε αντικατάσταση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από  εκμεταλλευτές καταστημάτων, που διαθέτουν φαγητά και ποτά για επιτόπια κατανάλωση,  λόγω μη έγκαιρης γνωστοποίησης(πριν την έναρξη των σερβιρισμάτων) της ιδιότητας του  πελάτη, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:  1. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό, με την εγκύκλιο με αριθμ.  1102722/350/0015/ΠΟΛ.1098/26.4.1991 ότι, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου στον πελάτη, κατά την εξόφληση του λογαριασμού, εφόσον αυτός το ζητήσει, σε  αντικατάσταση των αποδείξεων λιανικής πώλησης (α.λ.π.) που εκδόθηκαν αρχικά, λόγω  μη γνωστοποίησης της ιδιότητας του (επιτηδευματίας) κατά την προσέλευσή του στο  κατάστημα και πριν…
Παράταση προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υπόχρεων για τους οποίους η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους έληγε στις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά. Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη. 2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α΄), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 3.…
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2012, που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 10η Απριλίου 2013, μέχρι και την 30η Απριλίου 2013. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν την διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων έως την 25η Απριλίου 2013. ΑΘΗΝΑ 10-4-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2013: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3). Ύστερα από τις μεταβολές που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος με τον ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249/25-11-2011) και το ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23-1-2013), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις για την συμπλήρωση των παραπάνω εντύπων: ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ. (Έντυπο Ε5) Πίνακας Γ «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ. ΤΕΛΩΝ ΚΤΛ.» α) Προστέθηκε ο κωδικός 580 στον οποίον αναγράφεται το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από το Νομικό Πρόσωπο για την αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό κτιρίου που βρίσκεται στην περιοχή "Γεράνι" ή "Μεταξουργείο" για…
Οι υπηρεσίες του TAXISnet για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων, Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Εντύπων Κ.Β.Σ. Οι υπηρεσίες εκτύπωσης Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων καθώς και οι υπηρεσίες Ειδοποιήσεων Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου, Προσωποποιημένης Πληροφόρησης και έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας, δεν θα είναι διαθέσιμες από ώρα 16:00 έως 21:00, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: 09/04/2013, 11/04/2013, 15/04/2013, 18/04/2013, 23/04/2013, 25/04/2013 λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων. Ενημερώνουμε επίσης τους Φορολογούμενους Πολίτες ότι: Στο πλαίσιο ένταξης των Δ.Ο.Υ. στο Νέο TAXIS, οι Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Μεγάλων Επιχειρήσεων, θα παραμείνουν κλειστές από την Τρίτη 9 έως και την…

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.