Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015 - 20:21
Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ) καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος.
βλ. επίσης:ΠΟΛ 1050/2014 Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 66 , 67  του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν  2.Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2859/2000, όπως ισχύουν 3. Τις διατάξεις του άρθρου 67Β του Ν.2238/1994, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ14Α΄/2012) και της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν.4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α’/2013) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5Β περ.1 του Ν.4079/20-9-2012 (ΦΕΚ 180 Α΄/2012) 4. Τις διατάξεις του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ.65Α/6-5-2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», όπως ισχύουν (παράρτημα…
Στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, των ελέγχων αδήλωτων εισοδημάτων και της πάταξης του οικονομικού εγκλήματος, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προέβη κατά τον μήνα Απρίλιο στους κάτωθι ελέγχους: 1) Εορταστική περίοδος Πάσχα 2013 Πραγματοποιήθηκαν 1.270 έλεγχοι στην διακίνηση αγαθών και επιχειρήσεων σχετιζόμενων με την εορταστική αγορά και διαπιστώθηκε ότι σε 325 περιπτώσεις δεν είχαν εκδοθεί τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία. Καταλογίσθηκαν 792 φορολογικές παραβάσεις, παραβατικότητα 25.6%. 2) Φοροδιαφυγή Το ύψος των προστίμων που επεβλήθησαν από το ΣΔΟΕ κατά τον μήνα Απρίλιο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, όπως Φ.Μ.Υ. κλπ., ανήλθε στο ποσόν των 170.492.268 ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται έλεγχοι…
Σχετ.: Το από …………….. έγγραφό σας Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας πληροφορούμε τα εξής: 1. Όπως προκύπτει από το έγγραφο σας και κατόπιν προφορικών διευκρινήσεων το Τμήμα ………. και …………….. του ……………….. Πανεπιστημίου ………. έχει αναλάβει την εκτέλεση προγραμμάτων ΕΣΠΑ συγχρηματοδοτούμενων από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάτε να σας διευκρινίσουμε εάν οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ερευνητές οι οποίοι συμβάλλονται με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με συμβάσεις έργου και έχουν ως αντικείμενο τους την έρευνα στα ανωτέρω προγράμματα υπάγονται ή όχι στο Φ.Π.Α.. 2. Με την ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/8.4.1997 καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. κατά την…
Καταργήθηκε από την ΠΟΛ 1275/2013 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) και ειδικότερα της παραγράφου 8 αυτού, όπως ισχύουν, με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει την ειδικότερη διαδικασία και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 2. Την 07927 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2574 Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 3. Την ανάγκη αντικατάστασης της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1124/2011 (ΦΕΚ 1066 Β) μετά την τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 1882/90 με τις διατάξεις της παρ.…
Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ.07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ.2574/Β΄/24.09.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη. 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α’), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, στον…
Συνεδρίασε, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, και τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα, του Υφυπουργού Γιώργου Μαυραγάνη, του Γενικού Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, του προέδρου ΣΟΕ Πάνου Τσακλόγλου και της συμβούλου Σοφίας Ρίτσου, το συμβούλιο μεταρρύθμισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της γενικής απαίτησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Δημόσιο βίο, επεξεργάστηκε το Νέο Στρατηγικό Σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση. Το σχέδιο, που στοχεύει ώστε η Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκησης να γίνει ο κορυφαίος επαγγελματικός οργανισμός του δημόσιου τομέα, παρέχοντας στους πολίτες υπηρεσίες με πρότυπα υψηλής…
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλλαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού. 2. Την υπ’ αριθμ. 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, «Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο». 3. Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι αμυντικές βιομηχανίες της χώρας.…
Ανακαθορισμός της τιμής ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης − Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος της Ελλάδας. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α΄), όπως το άρθρο 41α προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α΄), και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄). 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 …
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαϊου 2013, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου. ΑΘΗΝΑ 8-5-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχετε απορίες;

Ο oenet.gr μπορεί να λύσει τις απορίες σας για ό,τι σας απασχολεί. Στείλτε τα ερωτήματά σας και η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Νέα έκδοση

ΟΕΝΕΤ και στην τσέπη σας

responisve

Έχετε κωδικό στον Oenet;

Αν είστε Λογιστής, Δικηγόρος, Επαγγελματίας, Υπάλληλος Δημοσίου, Σωματείο, Ομοσπονδία, Επιχείρηση, Οργανισμός, Δημόσιο, Τράπεζα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ στον oenet.gr μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα.

Καθημερινές Δημοσιεύσεις