Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015 - 1:41
Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 42

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.11 “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τομέα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000,00 ευρώ ο οποίος αναλύεται σε ευρώ 80.000.000,00 συνολική δημόσια χρηματοδότηση και 120.000.000,00 ευρώ ιδιωτική συμμετοχή. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 50% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 50%.Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου μέσω της ενίσχυσης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων, που αποσκοπούν:στην αναβάθμιση / ανακαίνιση του χώρου που ασκείται η εμπορική δραστηριότητα, στον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό τους, στην ένταξη μίας μεμονωμένης εμπορικής επιχείρησης σε δίκτυα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τη μορφή της δικαιόχρησης (franchising), στην προώθηση των συνεργασιών των επιχειρήσεων σε κλαδικό επίπεδο που μπορούν να στοχεύουν είτε στην από κοινού πραγματοποίηση των αγορών από τους προμηθευτές, είτε στην από κοινού εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων ή / και κοινού χώρου εκθέσεων-πωλήσεων ή / και δημιουργία κοινών δικτύων διανομής. Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων από εμπορικές επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2002 και απασχολούσαν το 2004 από 1-9 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εκφραζόμενα σε ετήσιες μονάδες εργασίας.Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί σχέδια μεμονωμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (τουλάχιστον 8) ως εξής: τα σχέδια των μεμονωμένων επιχειρήσεων θα πρέπει αν ολοκληρώνονται εντός 5 (πέντε) μηνών από την ημερομηνία έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης για την έγκρισή της, το όριο του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων σχεδίων να είναι 40.000,00 € το κατώτερο και 100.000,00 €, το ανώτατο. τα σχέδια των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα πρέπει αν ολοκληρώνονται εντός 8 (οκτώ) μηνών από την ημερομηνία έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης για την έγκρισή της, το όριο του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων σχεδίων να είναι 40.000,00 € το κατώτερο και 150.000,00 €, το ανώτατο, ανά επιχείρηση. Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 40% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.Για το πρόγραμμα ισχύει ο Κανονισμός (ΕΚ) 69/2001 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), που σημαίνει ότι μία επιχείρηση δεν μπορεί μέσα σε μία τριετία να λάβει - στο πλαίσιο προγραμμάτων που διέπονται από τον παραπάνω κανονισμό- δημόσια χρηματοδότηση άνω των 100.000,00 €., κ.λπ.) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος. 
Η προθεσμία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας παρατάθηκε μέχρι και την 13η Μαΐου 2005.To ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - καλεί τις ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Δ΄ κύκλος.Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 “Ενθάρρυνση επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 35%.Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών.Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς της Μεταποίησης και τις λοιπές επιλέξιμες δραστηριότητες.Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1950 μέχρι και το 1987, είναι άνεργες, μισθωτές ή ελεύθερες επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το διάστημα από 01.01.2004 έως και την ημερομηνία προκήρυξης -προδημοσίευσης του προγράμματος.Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150.000 ΕΥΡΩ για τον τομέα της Μεταποίησης και τα 100.000 ΕΥΡΩ για τις λοιπές επιλέξιμες δραστηριότητες, με κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000 ευρώ.Για το πρόγραμμα ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), που σημαίνει ότι οι επιχορηγήσεις που δίδονται με τον κανόνα αυτό αθροιστικά σε μια τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 Ευρώ.Οι όροι του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια και διαδικασίες επιλογής κ.λπ.) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Υλοποίησης του προγράμματος.
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΟ ΟΑΕΔ καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων έτους 2005.Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους ηλικίας 18 – 64 ετών εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της και να είναι πρόσθετη εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.Για τον αριθμό των θέσεων που δικαιούται να καλύψει η επιχείρηση θα λαμβάνεται υπόψη :1. Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης, ανεξαρτήτως του καθεστώτος απασχόλησης και2. Ο μέσος όρος του 12μήνου των απασχολουμένων της, ήτοι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε), όπως ορίζεται στον Κανονισμό (Ε.Κ) αριθμ. 2204/2002 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.Ο αριθμός των θέσεων που δικαιούται να καλύψει κάθε επιχ/ση ορίζεται ως εξής:α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. που δεν απασχολούν προσωπικό εντάσσονται για (1) θέση εργασίας.β) Οι επιχειρήσεις με προσωπικό από 1-9 άτομα εντάσσονται για δύο (2) θέσεις εργασίας.γ) Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 10 ατόμων και άνω, εντάσσονται για αριθμό θέσεων εργασίας που αντιστοιχεί στο 30 % του μέσου όρου των απασχολουμένων τους κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα.δ) Οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, οι οποίες παρουσιάζουν καθαρή αύξηση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, μπορούν να ενταχθούν για αριθμό εργαζομένων που ανέρχεται μέχρι και 40% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους.ε) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 άτομα ανά επιχείρηση. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν υποκαταστήματα, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων στο σύνολο των υποκαταστημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 άτομα.Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση ανέρχεται στους 18 μήνες για τις Μ.Μ.Ε. (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) και 24 μήνες για τις μεγάλες.Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:1. στα 18 ευρώ για ανέργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (δηλαδή, άτομα κάτω των 25 ετών που δεν έχουν απασχοληθεί για δύο (2) έτη μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, άνεργες γυναίκες μητέρες ανήλικων τέκνων, άνεργοι άνω των 50 ετών, άτομα που είναι μακροχρόνια άνεργα ήτοι για 12 από τους 16 προηγούμενους μήνες πριν την πρόσληψή τους, εάν είναι άνω των 25 ετών ή για 6 από τους 8 τελευταίους μήνες στην περίπτωση ατόμων κάτω των 25 ετών, άνεργοι που ολοκλήρωσαν μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση) και2. στα 14 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες ανέργων.Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης (4 ώρες και άνω ημερησίως) η επιχορήγηση ανέρχεται στο ήμισυ των ως άνω ποσών.Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο του προσωπικού τους για ακόμη 6 μήνες οι Μ.Μ.Ε. και 12 μήνες οι μεγάλες επιχειρήσεις (απασχόληση χωρίς επιχορήγηση).Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να παραλάβουν από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού: α) ενημερωτικό φυλλάδιο, στο οποίο περιγράφονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής, οι όροι του προγράμματος, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και β) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει δεκτή από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, από την 22-4-2005 και μέχρι την κάλυψη των θέσεων που έχουν κατανεμηθεί ανά Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υποκαταστήματα, υποχρεούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, αποκλειστικά και μόνο στην Υπηρεσία της αρμοδιότητας στην οποία ανήκει η έδρα της επιχείρησης.Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ’ Κ.Π.Σ.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο www.oaed.gr καθώς και στις τηλεφωνικές γραμμές 1564 και 800-1111011. 
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη κ.λπ.:Αποφασίζουμε: Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 800.000.000,000 ευρώ της ΣΑΤΑ έτους 2005 που αφορά τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α. ως ακολούθως:1. Ποσό ύψους 200.000.000,00 ευρώ διατίθεται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».2. Ποσό ύψους 60.000.000,00 ευρώ κατανέμεται στους Ο.Τ.Α. για πολιτική προστασία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.3. Ποσό ύψους 60.000.000,00 ευρώ κατανέμεται στους Ο.Τ.Α. για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.4. Ποσό ύψους 4.000.000,00 ευρώ κατανέμεται στους Ο.Τ.Α. για κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.5. Ποσό ύψους μέχρι 2.934.700,00 ευρώ κατανέμεται για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων του τεχνικού προσωπικού των Τμημάτων ΤΥΔΚ των Δ/νσεων: α) Αυτ/σης & Αποκ/σης και β)Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης για την εκτέλεση (μελέτη-κατασκευή) των έργων του ετήσιου προγράμματος των Ο.Τ.Α. του χρηματοδοτούμενου από τη ΣΑΤΑ σύμφωνα με το Ν. 1832/1989 άρθρο 52.6. Ποσό ύψους 473.065.300,00 ευρώ κατανέμεται με απόφαση με απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ σε όλους τους ΟΤΑ της Χώρας και τους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων καθώς και των αντισταθμιστικών οφελών των ΟΤΑ ως ακολούθως:Α) Ποσό ύψους 155.275.700,00 ευρώ κατανέμεται στους ΟΤΑ (154.510.000,00 ευρώ) και στους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους (765.700,00 ευρώ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες με απόφαση Υπουργού ΕΣΔΔΑ, σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής της ΣΑΤΑ έτους 2004 όπως καθορίστηκαν στην παρ. 8 της 53690/20.10.2004 (ΦΕΚ β/1606/27.10.2004) ΚΥΑ.Β) Το υπόλοιπο ποσό ύψους 317.789.600,00 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα αντισταθμιστικά οφέλη, θα κατανεμηθεί με κριτήρια που θα καθοριστούν με νεώτερη απόφαση.Από τις διατάξεις αυτής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 800.000.000,00 ευρώ.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη κ.λπ.:Αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 5840/3-2-2005 απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά το ανώτατο ύψος των μηνιαίων εξόδων παράστασης, τα οποία δύναται να εισπράττει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ή κοινοτικού νομικού προσώπου με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ και ειδικότερα άνω των 3.000,001 ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στον πίνακα που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω απόφαση, ως ακολούθως: Συνολικά έσοδα νομικού προσώπου, Μηνιαία έξοδα παράστασηςβάσει οικονομικού απολογισμού προέδρου διοικητικούπροηγούμενου έτους (ευρώ) συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. (ευρώ)Από έως300,001 800,000 έως 800800,001 1.400,000 έως 9001.400,001 2.000,000 έως 1.0002.000,001 3.000,000 έως 1.1003.000,001 5.000,000 έως 1.2005.000,001 και άνω έως 2.200 Κατά τα λοιπά ισχύουν, ως έχουν, τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 5840/3-2-2005 απόφασή μας.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΑΡΘΡΟ 1Πεδίο ισχύος1. Στην παρούσα εθνική κλαδική Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της:Διαφημίσεως, πληροφορικής, μεταφοράς και διαμεταφοράς, εκπαιδεύσεως, επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, φυλάξεως επιχειρήσεων, φροντίδας, φυλάξεως και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολουθήσεως και αποθηκεύσεως, ποδοσφαιριστικών εταιρειών και σωματείων, καθαρισμού κτιρίων και χώρων γενικά, ταχυμεταφορών ταχυδρομείων, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργανώσεως εκθέσεων και συνεδρίων και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:α. Γραμματείς - Υπάλληλοι Γραφείου β. Λογιστές - Βοηθοί Λογιστών γ. Βοηθητικό - τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας – εισπράκτoρες - αποθηκάριοι - κλητήρες - διανομείς) δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί) ε. Προσωπικό πληροφορικής (χειριστές-τριες, προγραμματιστές-στριες, αναλυτές-τριες, τεχνικοί H/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόμενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 23.7.1998 Εθνική Oμoιoεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας και στ. Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κλπ. αυτοκινήτων 2. Η ιδιότητα του μέλους πρωτοβάθμιου σωματείου που ανήκει στην Ο.Ι.Υ.Ε., πιστοποιείται με βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθμια σωματεία για λογαριασμό της Ο.Ι.Υ.Ε., στην οποία ανήκουν.ΑΡΘΡΟ 2Αυξήσεις βασικών μισθών και ημερομισθίων1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στη ρύθμιση αυτή μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31- 12-2004 με βάση τη ΔΑ 39/2004 αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 2,2%. 2. Οι ως άνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2005 με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 1-7-2005 κατά ποσοστό 3,5%. 3. Οι νόμιμες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2004 υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των ΣΣΕ και ΔΑ που εξακολουθούν να ισχύουν αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 2,2% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2005 αυξάνονται από 1-7-2005 κατά ποσοστό 3,5%. ΑΡΘΡΟ 3Επιδόματα1. Το επίδομα που χορηγείται ήδη στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται με τη σύνταξη ισολογισμού αυξάνεται και διαμορφώνεται στο 70% υπολογιζόμενο επί του συνόλου των νομίμων αποδοχών και καταβάλλεται με τους όρους και προϋποθέσεις των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων.2. Το βασικό ημερομίσθιο των καθαριστριών, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, προσαυξάνεται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη μέχρι 6 τριετίες.3. Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται το λοιπά επιδόματα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από τις προηγούμενες όμοιες συλλογικές ρυθμίσεις και υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά με τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις. ΑΡΘΡΟ 4Διατήρηση ρυθμίσεωνΚατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι όλων των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 5Αρχή ευνοϊκότερων ρυθμίσεωνΑποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες απ΄ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, κλπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 6Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2005.
ΑΡΘΡΟ 1Σε τούτη τη Συλλογική Σύμβαση υπάγονται:Οι εργατοτεχνίτες-τριες που απασχολούνται στην επεξεργασία και κατεργασία ξύλου γενικά, όπως Επιπλοποιοί, Μηχανοξυλουργοί (χειριστές όλων των μηχανημάτων επεξεργασίας και κατεργασίας ξύλου), Σκαλιστές, Ξυλοτορνευτές, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια παραγωγής παρκετών, Καθεκλοποιοί, Κορνιζοποιοί, Κιβωτοποιοί, Βαρελοποιοί, Λουστραδόροι, οι εργαζόμενοι στις ταπετσαρίες επίπλων, οι εργαζόμενοι στην κατασκευή ξύλινων λυόμενων σπιτιών, οι εργαζόμενοι στα πριστήρια ξυλείας, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια κατασκευής επεξεργασμένων και τεχνιτών σανίδων (ινοσανίδες, μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ κ.λπ.), καθώς και των Ναυπηγοξυλουργών που εργάζονται εντός επισκευαζομένων ή κατασκευαζομένων πλοίων όλης της χώρας. ΑΡΘΡΟ 21) Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 21-6-2004 ΣΣΕ διαμορφώνονται ως εξής: 1-1-2005 1-9-2005Α) ΒΟΗΘΟΙα) Κατά τον 1ο χρόνο 28,02 28,26β) Κατά τον 2ο χρόνο 28,48 29,33γ) Κατά τον 3ο χρόνο 29,32 30,20 Β) ΤΕΧΝΙΤΗΣΚατά τον 6ο χρόνο 30,78 31,70 2) Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι οκτώ (8) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά 7% και δ) επίδομα κατά 5% σε όσους έχουν αποφοιτήσει από τεχνικές επαγγελματικές σχολές ΟΑΕΔ του κλάδου και ε) το επίδομα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής-κατάρτισης του ΟΑΕΔ 4 εξαμήνων φοίτησης.Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων της παρ. 1 αυτού του άρθρου. ΑΡΘΡΟ 3Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη Συλλογική Σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ΄ αυτήν. ΑΡΘΡΟ 4Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 5Η ισχύς της Σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2005.
ΑΡΘΡΟ 1Σε τούτη τη Συλλογική Σύμβαση υπάγονται:Οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια και εργαστήρια κοπής και επεξεργασίας Μαρμάρων όλης της χώρας. ΑΡΘΡΟ 2Χορηγείται μια επιπλέον τριετία και από οκτώ γίνονται εννέα (9). ΑΡΘΡΟ 31. Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 21.6.2004 Σ.Σ.Ε. διαμορφώνονται ως εξής 1-1-2005 1-9-20051. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 28,89 29,762. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΠΗΣ 27,04 27,853. ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ-ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΧΡΙΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 26,43 27,22 2) Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών με ποσοστό αύξησης 5% για κάθε τριετία και μέχρι εννέα (9) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 12 % και δ) το επίδομα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου, μετά τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στο επάγγελμα, στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής-κατάρτισης του ΟΑΕΔ 4 εξαμήνων φοίτησης.Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων της παρ. 1 αυτού του άρθρου. ΑΡΘΡΟ 4Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη Συλλογική Σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ΄ αυτήν. ΑΡΘΡΟ 5Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 6Η ισχύς της Σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2005.
ΑΡΘΡΟ 1Σε τούτη τη Συλλογική Σύμβαση υπάγονται:Οι εργαζόμενοι-ες που απασχολούνται στα εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Mαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κλπ. όλης της χώρας, καθώς και οι εργαζόμενοι-ες που απασχολούνται στα παραπάνω εργοστάσια με την επισκευή σάκκων. ΑΡΘΡΟ 21. Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 21.6.2004 Σ.Σ.Ε. διαμορφώνονται ως εξής: 1-1-2005 1-9-2005α) Με την πρόσληψη 26,75 27,55β) Μετά την συμπλήρωση 3 ετών 29,02 29,892) Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών, κατά 5% και μέχρι εννέα (9) τριετίες, όπως παρακάτω: μετά τη συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (1) τριετία 5%, μετά τη συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (2) τριετίες 5%, μετά τη συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (3) τριετίες 5%, μετά τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (4) τριετίες 5%, μετά τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (5) τριετίες 5%, μετά τη συμπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (6) τριετίες 5%, μετά τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (7) τριετίες 5%, μετά τη συμπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (8) τριετίες 5%, μετά τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (9) τριετίες 5%, δηλαδή συνολικά επίδομα τριετιών 45% υπολογιζόμενο στο βασικό ημερομίσθιο μετά την συμπλήρωση 3 ετών, γ) το χορηγούμενο από προηγούμενες ρυθμίσεις επίδομα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια σε ποσοστό 12% και δ) το επίδομα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ 4 (τέσσερα) εξαμήνων φοίτησης. ΑΡΘΡΟ 3Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη Συλλογική Σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ΄ αυτήν. ΑΡΘΡΟ 4Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 5Η ισχύς της Σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2005.
ΑΡΘΡΟ 1Σε τούτη τη Συλλογική Σύμβαση υπάγονται:Οι εργατοτεχνίτες Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιίας όλης της χώρας. ΑΡΘΡΟ 2Χορηγείται μία επιπλέον τριετία και από οκτώ γίνονται εννέα (9). ΑΡΘΡΟ 31) Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από 21.6.2004 Σ.Σ.Ε. διαμορφώνονται ως εξής α) ΛΑΤΟΜΕΙΑ 1-1-2005 1-9-20051. Γεμιστές φουρνέλων 30,11 31,012. Πιστολαδόροι - Μιναδόροι ξεκολητές 27,97 28,813. Βαρυοκόποι 27,70 28,534. Τροφοδότες σπαστήρων, τριβίων και σιλό 26,55 27,355. Μπαζαδόροι-βαγονιέρηδες κλπ. Εργάτες 26,54 27,34 β) ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΕΙΑ 1-1-2005 1-9-2005Ψήστες, κτίστες στοιβάκτες και ξεσκαρωτές1. Τεχνίτες 30,11 31,012. Βοηθοί 27,97 28,813. Εργάτες Φορτώσεως 27,70 28,53 2) Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι εννέα (9) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 11 % και δ) το επίδομα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ημερομισθίου, μετά τη συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας στο επάγγελμα στους εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής-κατάρτισης του ΟΑΕΔ 4 (τέσσερα) εξαμήνων φοίτησης.Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων της παρ. 1 αυτού του άρθρου. ΑΡΘΡΟ 4Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη Συλλογική Σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ΄ αυτήν. ΑΡΘΡΟ 5Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 6Η ισχύς της Σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2005.

Καθημερινές Δημοσιεύσεις